Voor medewerkers

TENDING TEAM | Klachtenregelement

Indienen van een klacht

Klachten kunnen zowel schriftelijk als digitaal worden ingediend bij de afdeling kwaliteit en communicatie van Tending Team B.V.
De klachtenfunctionaris van de afdeling stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst klacht een bevestiging van ontvangst.
De klachtenfunctionaris vermeldt in de ontvangstbevestiging, als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit het dossier van de cliënt en dat de klager zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.
De klachtenfunctionaris kan de klager verzoeken, binnen tien werkdagen nadat de klager het verzoek heeft ontvangen, meer informatie te verstrekken met betrekking tot zijn klacht.

De klachtenfunctionaris stuurt, binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtenfunctionaris kan de aangeklaagde in de gelegenheid stellen om, binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk te reageren op de klacht.
De klachtenfunctionaris vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat de aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.

Indien de klacht niet wordt ingediend en/of ondertekend door de cliënt of iemand die de cliënt daartoe gemachtigd heeft, stuurt de klachtenfunctionaris de cliënt een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging die aan de klager is gestuurd. De klachtencommissie stelt de cliënt in de gelegenheid om, binnen 10 werkdagen nadat de cliënt de kopie van de klacht heeft ontvangen, te reageren waar de klacht betrekking op heeft.

Termijn van behandeling

De klachtenfunctionaris van Tending Team B.V. doet binnen acht weken na ontvangst van de klacht uitspraak. Bij dreigende overschrijding van deze termijn informeert de klachtenfunctionaris de klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder hierover schriftelijk met vermelding van de redenen en van de termijn waarbinnen zij alsnog een uitspraak tegemoet kunnen zien. Termijn van behandeling van de onafhankelijke geschillencommissie kunt u vinden op. www.erietsietsmisgegaan.nl

Geschillencommissie en Klachtencommissie

Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of wilt u uw klacht direct onpartijdig indienen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.
De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten minste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht.

Klachtenjaarverschil

Tending Team heeft in de jaren 2017, 2018 en 2019 geen enkele klacht binnen gekregen van cliënten.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op en we doen er alles aan om dit zo te houden. Mochten er toch klachten binnen komen, dan worden deze opgenomen in het klachtenjaarverslag van Tending Team B.V.

Contact gegevens afdeling kwaliteit en communicatie

Tending Team B.V.
T.A.V. Afdeling kwaliteit en communicatie klachtenfunctionaris
Nieuwe Plein 19
6811 KP Arnhem
info@tendingteam.nl
026 303 34 22

Contact gegevens erisietsmisgegaan.nl

Erisietsmisgegaan
Van Weedestraat 3
3761 CA, Soest
Postbus 3045
3760 DA, Soest
info@erisietsmisgegaan.nl
035 203 15 85

Het klachtenformulier kun je hier digitaal invullen: