Voor medewerkers

TENDING TEAM | Klachtenregelement

Indienen van een klacht

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht een bevestiging van ontvangst.
De klachtenfunctionaris vermeldt in de ontvangstbevestiging, dat de klager zich desgewenst kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.
Als het voor de beoordeling van de klacht nodig is om kennis te nemen van informatie uit het dossier van de cliënt, dan vermeldt de klachtencommissie dit in de ontvangstbevestiging.
De klachtenfunctionaris kan de klager verzoeken, binnen tien werkdagen nadat de klager het verzoek heeft ontvangen, meer informatie te verstrekken met betrekking tot zijn klacht.
De klachtenfunctionaris kan de klager vragen om aan te tonen, dat hij bevoegd is om een klacht in te dienen.

De klachtenfunctionaris stuurt, binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een kopie van de klacht aan de aangeklaagde. De klachtenfunctionaris kan de aangeklaagde in de gelegenheid stellen om, binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk te reageren op de klacht.
De klachtenfunctionaris vermeldt in de begeleidende brief bij de klacht, dat de aangeklaagde zich kan laten bijstaan tijdens de klachtenprocedure.

Indien de klacht niet wordt ingediend en/of ondertekend door de cliënt of iemand die de cliënt daartoe gemachtigd heeft, stuurt de klachtenfunctionaris de cliënt een kopie van de klacht en van de ontvangstbevestiging die aan de klager is gestuurd. De klachtencommissie stelt de cliënt in de gelegenheid om, binnen 10 werkdagen nadat de cliënt de kopie van de klacht heeft ontvangen,
te reageren waar de klacht betrekking op heeft.

Aard van de klacht en termijn van behandeling

De functionaris beoordeelt of de klacht wordt behandeld of niet. De klachtenfunctionaris doet binnen acht weken na ontvangst van de klacht uitspraak. Bij dreigende overschrijding van deze termijn informeert de klachtenfunctionaris de klager, de aangeklaagde en de zorgaanbieder hierover schriftelijk met vermelding van de redenen en van de termijn waarbinnen zij alsnog een uitspraak tegemoet kunnen zien.

Bezwaar op besluit van de klacht

Indien de functionaris een klacht niet-ontvankelijk verklaart, deelt hij dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de klager. De klager kan binnen tien werkdagen na dagtekening van het besluit van de functionaris, schriftelijk bezwaar maken tegen dat besluit. Een bezwaar wordt beoordeeld door de functionaris van Tending Team B.V. De beslissing over het bezwaar wordt binnen tien werkdagen schriftelijk en gemotiveerd gedeeld aan de klager.

Geschillencommissie

Als het bespreken/behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan zal de klachtenfunctionaris uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.
De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten minste twee andere leden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht.

Klachtencommissie

Tending Team heeft in de jaren 2017, 2018 en 2019 geen enkele klacht binnen gekregen van cliënten.
Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op en we doen er alles aan om dit zo te houden. Mochten er toch klachten binnen komen, dan worden deze opgenomen in het klachtenjaarverslag van Tending Team. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtenfunctionaris. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht, krijgt u een ontvangstbevestiging met daarbij eventueel nog wat extra informatie. De functionaris beoordeeld of de klacht al dan niet wordt behandeld. Binnen 8 weken na ontvangst van de klacht, doet de functionaris uitspraak. Indien de functionaris een klacht niet-ontvankelijk verklaart, wordt de klager hier schriftelijk van op de hoogte gesteld. De klager kan binnen 10 werkdagen na dagtekening van het besluit van de functionaris, schriftelijk bezwaar maken. De beslissing omtrent het bezwaar wordt binnen 10 werkdagen door de functionaris gemaakt en schriftelijk medegedeeld aan de klager. Mocht de behandeling van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.
Meer informatie rondom ons klachtenreglement kunt u vinden op https://erisietsmisgegaan.nl/

Het klachtenformulier kun je hier downloaden:
Aantal klachten in 20170%
Aantal klachten in 20180%
Aantal klachten in 20190%
Aantal klachten in 20200%